Skip to main content
Loading

पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21

 (3.39 MB)
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

2021-22

 (2.31 MB)
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

2022-23

 (2.28 MB)
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

2023-24

पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड

2019-20

 (51.7 MB)
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21

 (2.24 MB)
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड

2021-22

 (24.51 MB)
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड

2022-23

 (15.99 MB)
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड

2023-24

 (4.41 MB)

पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड

2019-20

 (8.3 MB)
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21

 (2.37 MB)
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड

2021-22

 (1.45 MB)
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड

2022-23

 (16.24 MB)

पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

2019-20

 (7.94 MB)
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

2020-21

 (18.98 MB)
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

2021-22

 (12.26 MB)
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

2022-23

 (2.39 MB)

पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

2019-20

 (7.18 MB)
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21

 (3.09 MB)
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

2021-22

 (2.47 MB)
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

2022-23

 (4.23 MB)

पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड

2019-20

 (5.07 MB)
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21

 (3.55 MB)
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड

2021-22

 (6.63 MB)
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड

2022-23

 (26.96 MB)

पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड

2019-20

 (13.57 MB)
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21

 (3.3 MB)
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड

2021-22

 (18.59 MB)
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड

2022-23

 (8.81 MB)
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड

2023-24

 (20.35 MB)

पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड

2019-20

 (7.51 MB)
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21

 (1.21 MB)
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड

2021-22

 (2.92 MB)
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड

2022-23

 (20.26 MB)

पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड

2018-19

 (22.7 MB)
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड

2019-20

 (3.25 MB)
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21

 (2.9 MB)
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड

2021-22

 (5.58 MB)
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड

2022-23

 (15.63 MB)

पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

2018-19

 (17.19 MB)
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

2019-20

 (20.3 MB)
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

2020-21

 (7.47 MB)
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

2021-22

 (3.55 MB)
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

2022-23

 (5.76 MB)

पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड

2018-19

 (12.47 MB)
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड

2019-20

 (13.11 MB)
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21

 (6.25 MB)
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड

2021-22

 (4.69 MB)
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड

2022-23

 (3.8 MB)

पावरग्रिड मेदिनीपुर - जीनत ट्रांसमिशन लिमिटेड

2018-19

 (11.58 MB)
पावरग्रिड मेदिनीपुर - जीनत ट्रांसमिशन लिमिटेड

2019-20

 (11.65 MB)
पावरग्रिड मेदिनीपुर - जीनत ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21

 (3.84 MB)
पावरग्रिड मेदिनीपुर - जीनत ट्रांसमिशन लिमिटेड

2021-22

 (3.09 MB)

पावरग्रिड सदर्न इनरकोनेंक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

2018-19

 (27.34 MB)
पावरग्रिड सदर्न इनरकोनेंक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

2019-20

 (27.77 MB)
पावरग्रिड सदर्न इनरकोनेंक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

2020-21

 (3.15 MB)
पावरग्रिड सदर्न इनरकोनेंक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

2021-22

 (23.88 MB)
पावरग्रिड सदर्न इनरकोनेंक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

2022-23

 (18.68 MB)

पॉवरग्रिड उंचाहर ट्रांसमिशन लिमिटेड

2018-19

 (19.28 MB)
पॉवरग्रिड उंचाहर ट्रांसमिशन लिमिटेड

2019-20

 (61.15 MB)
पॉवरग्रिड उंचाहर ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21

 (1.61 MB)
पॉवरग्रिड उंचाहर ट्रांसमिशन लिमिटेड

2021-22

 (1.77 MB)
पॉवरग्रिड उंचाहर ट्रांसमिशन लिमिटेड

2022-23

 (4.09 MB)

पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड

2018-19

 (20.02 MB)
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड

2019-20

 (21.01 MB)
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21

 (3.26 MB)
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड

2021-22

 (3.8 MB)
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड

2022-23

 (10.7 MB)

पॉवरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड

2018-19

 (21.04 MB)
पॉवरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड

2019-20

 (27.23 MB)
पॉवरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21

 (1.85 MB)
पॉवरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड

2021-22

 (2.43 MB)
पॉवरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड

2022-23

 (20.29 MB)

पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड

2018-19

 (28.22 MB)
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड

2019-20

 (25.97 MB)
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21

 (2.83 MB)

पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड

2018-19

 (32.04 MB)
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड

2019-20

 (33.69 MB)
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21

 (1.87 MB)