Inner banner

ड्राफ्ट एमजीटी-7

क्र. स. सहायक कंपनी का नाम

ड्राफ्ट एमजीटी-7

(2020-21)

1. पॉवरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड  2020-21 (960.93 KB) PDF
2. पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड 2020-21 (1.31 MB) PDF
3. पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड  
4. पॉवरग्रिड उंचाहर ट्रांसमिशन लिमिटेड  
5. पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड  
6. पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड  
7. पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड  
8. पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड  
9. पावरग्रिड सदर्न इनरकोनेंक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 2020-21 (955.62 KB) PDF
10. पावरग्रिड मेदिनीपुर - जीनत ट्रांसमिशन लिमिटेड 2020-21 (963.02 KB) PDF
11. पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड 2020-21 (976.03 KB) PDF
12. पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 2020-21 (1.89 MB) PDF
13. पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड 2020-21 (958.49 KB) PDF
14.

पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21 (976.01 KB) PDF
15.

पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21 (1.45 MB) PDF
16.

पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21 (9.75.76 KB) PDF
17.

पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21 (954.07 KB) PDF
18.

पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

2020-21 (963.41 KB) PDF
19.

पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21 (1.15 MB) PDF
20.

पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड

2020-21 (965.52 MB) PDF
21. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2020-21 (945.26 KB) PDF
22. पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड 2020-21 (951.55 KB) PDF
23. पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड -
24. पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन लिमिटेड 2020-21 (944.74 KB) PDF
25. पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड 2020-21 (953.84 KB) PDF
26. पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड 2020-21 (953.06 KB) PDF